За Фирмен Указател | За контакти | Регистрация | Вход
Български Английски

Търсене на фирма Медикал Консулт ООД в Враца на адрес ул.Петропавловска № 58 ет. 3 офис 9 може да е неправилно изписана като Medikal Konsult OOD v Vratca na adres ul.Petropavlovska No 58 et. 3 ofis 9 или Пеасньв Ндхяквш ДДА у Уиьъь хь ьаиея кв.Зешидзьувдуянь Хд 58 еш. 3 дося 9 . Електронната поща на компанията може да бъде грешно написана като медикал_консулт@абв.бг или пеасньв_ндхяквш@ьфу.фж
Медикал Консулт ООД
E-mail:

Държава: България
Град: Враца
Адрес: ул.Петропавловска № 58 ет. 3 офис 9
Телефон: 00359888761151
Телефон 2: 00359878761151


ДДС номер: 121516754
Дата на добавяне: 11.01.2010
Дата на актуализация: 10.12.2012

  Гласувайте за компанията   Гласуване срещу компанията  
Оценка: +1

Тази компания бе разгледана: 33294 пъти
Оценка 5 - 33294 прегледа

    “Медикъл-Консулт” ООД  е Служба по Трудова Медицина (СТМ) с
ЕИК: BG  106586657 и се представлява от  Управителя -  д-р  Магдалена  Петкова, която е и специалист трудова медицина с професионален опит в тази област над 10 години.
    Седалището на фирмата е в гр. Враца; ул. «Петропавловска» № 58, ет 3, офис № 9 /зад Община Враца и кино „Метропол“/.
Тел: 092/92-48-73
GSM: 0888 761151; 0878 761151 – д-р Магдалена Петкова - Управител
        0886 770287 – инж. Диана Николова – Експерт Здарве и безопасност при работа
e-mail: medikal_konsult@abv.bg
Skype: dr_mpetkova
    Освен фирми от област Враца, „Медикъл-Консулт“ ООД има договорени отношения с клиенти от областите Бургас, София и София-град, Монтана, Плевен.
    Към СТМ освен офисите на управителя и експертите,  има оборудван кабинет за извършване на профилактични медицински прегледи и конферентна зала за провеждане на обучения.
Службата по трудова медицина към “МЕДИКЪЛ – КОНСУЛТ “ООД е пререгистрирана под № 72-4/07.02.2012 година съгласно изискванията на Наредба № 3 от 25.01.2008 година на МЗ за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина и на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
    СТМ е администратор на лични данни и член на Сдружението на СТМ от 2008 год.
    Специалистите,  които работят в нея са високо квалифицирани в областта на трудовата медицина (лекари и инженери),  отговарящи изцяло на изискванията на Наредба № 3  от 25.01.2008 година на МЗ за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина и на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.  Освен това при необходимост се наемат допълнително специалисти в различни области за изпълнение на конкретни задачи с цел качествено обслужване на договорните партньори.
За качествено извършване на дейността същата разполага с лицензиран софтуер.
Фирмата е с утвърдени позиции в областта на здравето и безопасността.

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА И УСЛУГИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ФИРМАТА.
Съгласно изискванията на  Кодекса на труда /чл. 275/ и Закона за здравословни и безопасни условия на труд /чл.16 ал. 1/, работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд и да направи оценка на риска за здравето и безопасността за всяко едно работно място.
СТМ „МЕДИКЪЛ-КОНСУЛТ“ ООД гр. Враца  извършва:
1. Оценка на риска;
2. Разработване на мерки за отстраняване, намаляване и контрол на риска за здравето.
2. Оценка на здравното състояние на работещите във връзка с условията на труд.
3. Обучение на ръководния персонал и работещите по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и по правилата за първа долекарска помощ.
4. Извършване на обучение за придобиване на квалификационна група по ел. безопасност при работа с ел. съоръжения и обзавеждане до 1000 V.
4.  Изпълнение изискванията на трудовото законодателство и предписанията на  Инспекция по Труда /ИТ/ след извършена проверка.

Дейностите, извършвани от Службата по трудова медицина са в  съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд от 1997 г ., Наредба № 8 на МЗ от 1987 г., Изм и Доп. ДВ, бр. 102 / 1994 г. и Наредба № 3 от 25.01.2008 год.на МЗ за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина Обн. ДВ. Бр. 14 от 12.02.2008 год.
 1. Дейности свързани с оценката на  условията на труд и риска при работа, както и разработване на мерки за отстраняване, намаляване и контрол на риска за здравето:
1.1. Извършва анализ на проведените дейности по трудова медицина в предприятието, в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 25.01.2008 год.на МЗ за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина Обн. ДВ. Бр. 14 от 12.02.2008 год. и ЗЗБУТ за времето до подписването на договора  за обслужване по трудова медицина.  
1.2. Извършва оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите, включително, оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите при промяна на условията и обстоятелствата на трудовата дейност на работните места и при въвеждане на нови технологични мощности. / по ЗЗБУТ; Наредба № 14/1998г. и Наредба №5/1999г./.
    1.3. Актуализира оценката на риска съгласно чл.11, ал.1, 2, 3 и   чл. 19, ал. 3 от Наредба №5 на МЗ / 11.05.99 г. за реда, начина и периодичността за извършване на оценка на риска./ ако  е необходимо/.
1.4. Организира  измерванията на факторите  на работната среда (осветление, шум, микроклимат) и измервания по електрообезапасяването на машини и съоръжения при необходимост
1.5.Участвува при избор на ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали с оглед определяне на потенциалния здравен риск.
1.6. Разработва предложения за въвеждане на системи и средства за отстраняване или намаляване на риска за здравето, безопасността при работа и оптимизиране на трудовия процес.
1.9. Оценява условията на санитарно-битовото обслужване и дава предложения за подобряването му.
2. Дейности, свързани с оценката на здравословното състояние на работещите във връзка с условията на труд:
2.1. Изготвя медицинско заключение на работещия преди постъпването му на работа за годността му да извършва дадения вид работа въз основа на картата за предварителен медицински преглед.
2.2. Организира  и анализира периодични профилактични прегледи в съответствие с чл. 287 от КТ и Наредба №3 на МЗ от 1987 г.
    2.3. По желание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, обемът на профилактичния преглед може да се разшири с включване на специалисти и изследвания, извън Наредба № 3/87г.    
2.4. Изготвя годишен анализ на здравното състояние на работниците и служителите на базата на резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания, показателите за временна и трайна нетрудоспособност, данните за професионалната заболеваемост, трудовия травматизъм и връзката им с условията на труд.
2.5. Изготвя медицинско заключение за годността на работещия да изпълнява дадения вид работа въз основа на резултатите от профилактичния преглед.
2.6. Участвува в разследване на НОИ при съмнение за професионален характер на заболяване.
2.7. Участвува в комисията за ежегодно определяне на места за трудоустроени работници и служители.
2.8. При прекратяване на трудовите отношения издава заключение за здравословното състояние на работника и служителя.
    2.9. Изготвя “Лично здравно досие” съгласно Чл. 11, ал. 10 и 11 от Наредба № 3 от 25.01.2008 г. на МЗ, Обн. ДВ. бр.14 от 12 Февруари 2008 г. за дейността на Службите по трудова медицина.
    2.10. Разработва и участвува в изпълнението на програми за промоция на здравето на работещите, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, увеличаване на трудоспособността и преодоляване на стреса при работа.
    2.11. В случай когато се установи, че работник или служител има заболяване или отклонение във физиологичните показатели, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение насочва лицето към личния лекар.
    3. Обучение:
    3.1. Участвува в изпълнението на програми и извършва самостоятелно обучение на ръководния персонал, Комитетите по условия на труд и Групите по условия на труд по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазване на санитарно-хигиенните норми и изсквания за работната среда и трудовия процес.Издава Удостоверения за  завършено първоначално обучение по здравословни и безопасни условия на труд
3.2. Организира и провежда обучение на работници и служители по правилата за първа долекарска помощ, самопомощ и взаимопомощ.
3.3. Организира и провежда обучение на работещите с ел. оборудване до 1000 V за придобиване на квалификационна група.


ЕКИП:
Съставът на службата е високо квалифициран и специализиран за решаване на всички проблеми в сферата на здравето и безопасността на труда и включва:
- лекар-специалист по Трудова медицина
- психолог-консултант по социални дейности
- инженерни специалист по охрана на труда
- технически сътрудник
 


Адрес
ул.Петропавловска № 58 ет. 3 офис 9, Враца
България
Покажи по-голяма карта

Коментари за компанията Медикал Консулт ООД:

Няма коментари за сега

Добавяне на нов коментар
Моля, не използвайте обидни думи, вместо това използвайте такива, които нямате против да пишат другите за Вас. Вашето име*:
Вашият e-mail*:
Вашият сайт:
Въведете текста от картинката