За Фирмен Указател | За контакти | Регистрация | Вход
Български Английски

компанията КюЕмАй България ООД или QMI България ООД в България в София на адрес жк Дианабад бл. 33 може да е неправилно изписана като KjuEmAj Bylgariia OOD ili QMI Bylgariia OOD v Bylgariia v Sofiia na adres jk Dianabad bl. 33 или Н(ЕпЬэ Фщвжьис, ДДА свс ,ПС Фщвжьис, ДДА у Фщвжьис, у Ядос, хь ьаиея эн А,хьфьа фв. 33 .

Адрес
жк Дианабад бл. 33, София 1172
България
Loading...
Loading map...
Close Enlarge

Enlarge map

 
® QMI България ООД
                                                             Генерален представител

НАСА – ТЕХНОЛОГИИ ЗА ГЛОБАЛНА ИКОНОМИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В ПРОМИШЛЕНОСТТА И ТРАНСПОРТА - ДОКАЗАЛИ 16 ГОДИНИ ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ
Проф.д-р инж. Симеон Батов
Икн. Райка Ротхер
Както е известно, световните предвиждания недвусмислено сочат за намаляващия резерв от петрол, природен газ и въглища и още повече на фона на непрекъснато увеличение на потреблението на електро и топлоенергия, вследствие увеличение на индустриализацията и на населението на планетата, от една страна, и свързаните с това нарастващи проблеми със замърсяването на околната среда в местен и световен мащаб ни налагат да се отнесем с много по-голяма отговорност към търсенето на пътища за разработване на алтернативни енергоизточници, от друга страна, и търсене на пътища за намаление на енергопотреблението в промишлеността, транспорта и бита.
Световната практика показва, че средствата за усвояване на нови енергийни източници са значително по-големи /за единица енергия/ от средствата, които трябва да се вложат в мероприятията за намаление разхода на енергия в споменатите по-горе отрасли. Като се има пред вид и обстоятелството, че споменатите по-горе разходи са значително /да не кажем, че в някои случаи и многократно/ по-високи в сравнение с напредналите страни в света, се налага да обърнем много сериозно внимание към възмомжностите, респективно мероприятията за намаление на тези разходи, особено в промишлеността и транспорта /и бита/. От друга страна това се налага още повече във връзка с поетите ни задължения за опазване на околната среда, по споразумението на Протокола Киото.
И още нещо. България, както е известно, от една страна, е принудена да внася определена част енергийни ресурси, предимно нефт и природен газ и, от друга, поради безотговорното поведение на определени политици у нас и в Европейския съюз ще бъдем заставени да спрем в близките месеци двата блока по 440 MW в АЕЦ “Козлодуй”. Също така последните сведения са, че значително изостава изграждането на ТЕЦ Марица Изток 3. Всичко това ще доведе до покачване на цените на електроенергия с най-малко 25-30%, а може да предизвика и недостиг на енергия. Последното още повече ни кара да търсим пътища, респективно начини за намаление потреблението на електро и топлоенергията.
В тази връзка по-долу ще се спрем на технологиите на QMI-БЪЛГАРИЯ, допринасящи за икономии на енергия в промишлеността, намерили широко приложение в Европа, а от тринадесет години и в България.
Серията технологии на QMI-България – ООД включват:
1. Първа технология - SX6000 на базата на политетрафлуоретилен-тежък /PTFE/, открит още 1938г. от химика Рой Дж.Плънкет /DuPont/, регистриран в Гинес и прилаган в Космическата програма на НАСА, води до 88% намаляване износването на триещите се метални двоици, респективно намаляване образуването на вредни емисии СО2 и разхода на електроенергия /гориво/.
2. Втора технология - POWERBOSS–интелигентно управление на асинхронни елeктродвигатели от 1 до 1000 kw.Чрез използване на своята единствена по рода си способност за дозиране на електроенергията в зависимост от конкретната нужда, икономията на електроенергия може да достигне до 40%.
3. Трета технология – Ултразвуков детектор със софтуер за диагностика – Шпионин -101. ПО-УНИВЕРСАЛЕН, ЗНАЧИТЕЛНО ПО-ЧУВСТВИТЕЛЕН, МНОГО ПО-ПРОСТ В МАНИПУЛАЦИЯТА ОТ ВСЯКА АЛТЕРНАТИВА, ТАКА ГЛАСИ ОЦЕНКАТА НА НАСА, КОГАТО ИЗБРА ШПИОНИН-101 ЗА БОРДОВИ ИНСТРУМЕНТ В МЕЖДУНАРОДНАТА КОСМИЧЕСКА СТАНЦИЯ ISS.
ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВАТА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА ФОРМУЛА SX6000 "ТЕЖЪК” PTFE - НА QMI
Политетрафлуоретилен (PTFE) е от фамилията на полимерите, която съдържа около 1200 "члена". Повечето от тях се състоят в молекулни вериги с множество разклонения. Според съвременните разбирания, тази група може да се обозначи като "лек" PTFE.
- CF2 - CF2 - n - “тежък” PTFE
"Тежкият" PTFE - SX6000 има значително по-голяма плътност спрямо PTFE”лек”, понеже веригите се образуват без разклонения.
Продуктите SX6000 - образуват трайно плъзгащо покритие от тежък PTFE, което намалява триенето и износването, спрямо традиционното експлоатиране на съоръженията. В резултат на намаляване на триенето се повишава специфичната мощност, повишава се производителността и се намаляват разходите.
Тежката индустрия използва PTFE във всички машини - от тежките до леките, за наземна техника, снегорини компресори, турбодетандри, хидравлика, редуктори и транспорт.
Днес много от производителите на двигатели използват PTFE, за да намалят триенето в тях - ТОЙОТА, МАЗДА, ДЖЕНЕРЪЛ МОТОРС, КЪМИНС, КАТЪРПИЛАР.
SX 6000 с “тежък” PTFE се използва за зъбни /зъбчати/ предавки - предавателни кутии, редуктори, ръчни трансмисии; за търкалящи лагери /ролкови, съчмени/, ябълковидни и универсални съединения, лагери на двигатели, лагери на помпи, валове на помпи, клапани и др.; приложение за компресори – бутални, ротационни и центрофужни компресори; приложение за хидравлични системи /хидравлични помпи и двигатели/; приложение за пневматика - пневматични ударни инструменти, дрелки, шлайфмашини и др.
QMI притежава осигуровки за отговорността при използването на всеки един от продуктите й. QMI признава стойността на гаранциите на новите съоръжения и е разработила такава PTFE-смола за триене, която отговаря и надминава стандартите за гаранции, изисквани от производителите.
Продуктите на QMI се използват в над 135 страни и в България от 1993 г.
Почти всяка голяма компания, използваща QMI, прави собствени тестове, данните от които потвърждават данните на QMI-производителя.
1. ПОЛИМЕРИ ДЕВНЯ – 2001 год. е третиран компресор 4М10-40/70. След третиране с SX6000 бе установено, че консумираната електроенергия е спаднала с 5.5%.
2. Лукойл-Нефтохим – На 20.12.2005 бе третиран компресор ЦК-201/1, в цех “Каталитичен крекинг”, с SX6000. Резултатите бяха: намаляване на работната температура на лагерите и постигната икономия на ел.енергия от 5.397%.
. P O W E R B O S S ИНТЕЛЕГЕНТНО РЕШЕНИЕ ЗА ИКОНОМИИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АСИНХРОННИТЕ ДВИГАТЕЛИ

Уредът POWERBOSS INTEGRA е устройство, което съчетава в себе си редица свойства, спомагащи за подобряване и оптимизиране работата на всички асинхронни двигатели с мощност от 1 до 1000 Kw. POWERBOSS представлява осъществена на практика идея за надеждна, икономична, безотказна работа и прецизно управление на асинхронните двигатели в различните им режими на работа.
Освен "мекия старт" на двигателя, POWERBOSS позволява и контролирано спиране на ел.двигателя, което е не по-маловажно от "мекият" старт.
Най-ценното свойство на POWERBOSS е възможността за икономия на електроенергия, която той дава. POWERBOSS дава възможност за икономия на електроенергия до 40% в зависимост от това в какъв режим работи двигателят и какъв процент от номиналната му мощност се използва при съответния режим на работа.
При разглеждане на зависимостта между к.п.д. на асинхронния двигател и неговото натоварване лесно се установява, че при товар под 50% от номиналния, к.п.д. на двигателя е много ниско и двигателят работи неефективно. Тъй като въртящият момент на двигателя е пропорционален на квадрата на захранващото му напрежение, то понижаването на захранващото напрежение ще доведе до изравняване на момента на двигателя с момента на товара, съгласно работата, която извършва двигателят в съответната точка на работната си характеристика. Понижаването на захранващото напрежение води до понижаване на активната, реактивната и съответно пълната енергия, използвана от двигателя. Понижението на реактивната енергия, използвана от двигателя, води до увеличаване на cos , което е от съществено значение за предприятието, понеже се избягва необходимостта от поставяне на допълнителни кондензаторни батерии за компенсиране на реактивната енергия, използвана от двигателя.
ЛУКОЙЛ – НЕФТОХИМ – бе монтиран PBI 110 kW на вентилатор 90 kW в АВД-производство Нефтопреработка. Констатираната икономия на електроенергия е над 16
В ЗММ – Сливен е направен експеримент с PowerBoss 22KW върху струг с двигател 4 KW. Параметри по номинална стойност са: 4 KW - 1430 оборота; V – 400; I – 8.5 A; Hz – 50; cos φ – 0.87. След замерване на параметрите без уреда и с уреда е установена следната икономия - при използване на PowerBoss в режим на работа се получава икономия на ел.енергия от 20%.
В Лукойл България - „ПСБ Илиянци” през 2010г.след доказване по пилотен проект ефективността на PowerBoss, при реконструкцията на автоналивна естакада, двигателите на всички помпи бяха оборудвани с PowerBoss. След едногодишно наблюдение на работата на устройствата можем да кажем: Изключително ефективни и надеждни са уредите при центробеужните помпи. PowerBoss управлява помпата през целият работен цикъл, не само мекият старт и мекият стоп. Понижава се напрежението от 225V на фаза до 215V, с което се постига намаляване на товара и икономия на активна енергия до 10%. Значително намаляване на реактивна енергия над 50%. Подобрява се и соsφ.
Базирайки се наотличния резултат от работата на PowerBoss в ПСБ Илиянци, препоръчваме енергоспестяващите контролери на всеки, решил да намали глобално разходите в поддръжката.

ИНТЕЛИГЕНТНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА
УНИВЕРСАЛНИ МАГАЗИНИ, СКЛАДОВЕ, ЗАВОДИ И ДРУГИ

Понижаването на разходите за ток при осветлението не е нещо ново, но това често е свързано с намаляване на силата на осветлението. При Eluma са налице такива възможности за управление за дадена уредба, които досега са могли да бъдат постигнати само от отделни сектори на дадена традиционна система – и то чрез набавянето и инсталирането на различни отделни елементи за управление.
При първоначалното оборудване допълнителните разходи за готово инсталираните уредби в сравнение с досегашните осветителни системи възлизат само на няколко процента – и това за най-малко 50 % икономия на електроенергия!
Допълнителните разходи се възвръщат отново в срок от 12 месеца.
При пълна мощност ( 220 W, КПД 0,95, т.е. много по-ниска температура) 50% по-малък разход на ток при 20% повече светлина (Lux) от досегашното метално-хидридно високоинтензивно осветление (400 W, кпд 0,67) и неколкократно повече от традиционните луминисцентни лампи.
Програмирането (препрограмирането) се извършва от пода посредством дистанционно устройство (както при телевизорите).
Уредбата притежава WAGO-щекер с 2 уши за окачване. Благодареие на това монтажът е много лесен и бърз.
INTELLI-LIGHT - се изпълнява в два варианта:
§ Без сензор - т.е. със само 50% икономия
§ Без сензор с покритие (пластмаса не стъкло).
§ Със сензор.
§ Със сензор и покритие.
В тези варианти не се включват лампите, които поради транспортния риск не могат да се монтират в завода.Използват се лампите на OSRAM или PHILIPS WATT-55, които са с 48 000 часа дължина на живота. По този начин и разходите по поддържането намаляват повече от два пъти.
С помощта на компютър доставчикът може с точност да проектира и документира. Въвеждането на параметрите (монтажна височина, зададена максимална сила на светлината, размери на помещението*) дава възможност за точно проектиране на броя и на позициониране на уредбите Intelli-light с 3-размерно изображение на светлината.
* Една складова пътека = 1 помещение.
С други думи – при минимални капиталовложения още с първия ден, започва с намаляване на разходите на електроенергия и увеличаване на печалбата.

ПРОФИЛАКТИКА С УЛТРАЗВУКОВИЯ ШПИОНИН 101
‘’ДА ЧУЕШ КАК РАСТЕ ТЕРВАТА’’
Предвиждане на износването, осигуряване на качеството, избягване на престой и загуба на електроенергия
Дефектите в механиката, в хидравлични, газови системи, а така също и в електрически системи произвеждат ултразвукови вибрации в обхвата от 40 KHz много преди да се появи видим дефект или повреда. Ултрарзвуковият ШПИОНИН 101 улавя тези сигнали и ги предава така, че да могат да се чуят. Благодарение на това може рано да се вземат мерки за избягване на щети, респективно своевременно да се планира ремонтът преди да се стигне до смущения в производството.
С помощта на новия "Ултразвуков ШПИОНИН 101" сега възможностите са големи: той наистина чува "как расте тревата". Няколко примера: от 5 метра разстояние установява дали лагерите на намиращия се на тавана вентилатор работят безупречно; или проверява тръбопровод със сгъстен въздух за наличието на утечки; или проверява лагерите, респективно скоростния механизъм на машина с цифрово програмно управление. Нищо не остава неоткрито. Минимални къси съединения в електрически системи могат да бъдат усетени, също и грешното действие на вентилите в хидравлични или газови системи. Всеки ден потребителите съобщават за нови възможности в практиката. При поддържането на самолетите американските въздушни линии проверяват уплътнението на тялото на самолета бързо и лесно. Производителите на електрически и електронни компоненти откриват повреди в изолацията преди още частите да бъдат сглобени. Производителите на автомобили откриват още при изработването на каросерията /а не едва след доставката до клиента/ дали залепените стъкла са закрепени плътно и без всякакви отвори. Производителите на работещи под налягане резервоари знаят веднага, без да се извършва тест под налягане, дали резервоарът е абсолютно плътен. Чрез ултразвуковия ШПИОНИН 101 може лесно да се определи точното място от тръбопровод, в който е възникнал пробив и има изтичане на флуид, дори ако тръбопроводът се намира под земята или е вграден в стена.
Инструктирането за работа с ултразвуковия ШПИОНИН 101 по правило трае по-малко от 1 час. След това човек е в състояние не само да открива повреди от разстояние, но и при по-подробен преглед точно да се определи състоянието на даден лагер.
Само от икономия на енергия,благодарение на своевременното уплътняване на системата за сгъстен въздух в една сравнително малка фабрика за една година се изплащат разходите за покупката на уреда. /За да се получи 1 kW мощност при инструмента, е необходима 8 kW компресорна мощност. Всяко неуплътнено място - независимо колко голямо е то, с времето се увеличава и води до разходи/.
Към обхвата на доставката на уреда, поставен в устойчиво на удар куфарче, спадат различни сонди (също и изолирани), а така също и едно устройство за произвеждане на ултразвук за изследване на статични предмети като резервоари, моторни превозни средства и самолети и изолирани помещения с до около 60 000 кубически метра.Софтуерът към уреда дава възможнжст да се архивира информацията и планират ремонтите.
ПО-УНИВЕРСАЛЕН, ЗНАЧИТЕЛНО ПО-ЧУВСТВИТЕЛЕН, МНОГО ПО-ПРОСТ В МАНИПУЛАЦИЯТА ОТ ВСЯКА АЛТЕРНАТИВА, ТАКА ГЛАСИ ОЦЕНКАТА НА НАСА, КОГАТО ИЗБРА ШПИОНИН-101 ЗА БОРДОВИ ИНСТРУМЕНТ В МЕЖДУНАРОДНАТА КОСМИЧЕСКА СТАНЦИЯ ISS.